Consultez les idées publiées

Sproochen

Am Projet steht "Art. 4. (1) La langue du Luxembourg est le luxembourgeois." An dat ass och ganz gutt esou. Ech géif awer virschloen nach en 2. Saatz bäizefügen: "La langue des Luxembourgeois est le Luxembourgeois." D'Lëtzebuerger Sprooch ass déi gemeinsam Sprooch vun alle Lëtzebuerger.
Retour à la liste