Consultez les idées publiées

PAG

Falls Gememg oder eng Behörd sein Terrain emklassiert, dat de Propretaire informeiert get, dat hien och do geint rechtzeitech reklammeiren kann. Et geht net duer, dat eng Gemeng behappt et hun angebliech am Rätter aus, et hätt een virdrun reklameieren können. Et as geschitt an kann fier 6 joer net reckgängesch gemah ginn.
Retour à la liste