Consultez les idées publiées

Elections au Grand-Duché

Meng Propositiounen : a) Abolition vun der wahlPFLICHT, mais par contre mussen bei den Waalen een bestemmten taux-minimal de participation ereecht ginn fir dass Waalen als "gülteg" considéreiert ginn. Zum Beispill 60% - à discuter. b) définition vum Rôle vun den Sproochen : et ass paradox fir Letzebuergesch-Kenntnisser ze froen am Kader vun enger Naturalisation/Demande-Passport, wann all Texter (lois, Mémorial/Legi-lux, Formulairen etc..) op franseisch an deisch sinn. Voir exemple vun Kanada (français/english).
Retour à la liste