Consultez les idées publiées

Révision de la Constitution

Bonjour, Den neien Article 2 gefällt mir ganz gud. Ech fannen et wichteg ze erwähnen dass mir eng Démocratie parlementaire sin an dat eist Land op d'Prinzipen vum Etat de droit an den Droits de l'Homme obgebaut ass. Ech fannen et och wichteg dat dei 3 Sproochen ernimmt gin an net nemmen dat Letzebuergescht. Den Article 3 fannen ech awer net grad sou gelongen. Menger Mehnung no wier et mei richteg Nation duerch Peuple ze ersetzen, ähnlech wei bei der franseicher Constitutioun: "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum." Den Article 5 fannen ech ganz wichteg, d'Intégration Européenne an der Constitutioun ze verankeren gefällt mir ganz gud. En Punkt wou een haett kennen bessen mei Courage weisen as d'Realtioun mat den Reliounen. Ech geif et wichteg fannen dat d'Wuert : "laïc" am Text vierkennt. Bon ech sinn keen Expert am Droit constitutionnel mais ech fannen dat dei Révisioun an dei allgemeng nei Struktur zimlech gud gelongen sin. Salutations, Heng
Retour à la liste